ನೆರವು (support)

ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ app ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ: 

ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ app FAQs

ನಿಮ್ಮ iPhone/iPad app ಕುರಿತಾದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ:

iPhone/iPad app FAQs

 ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರ್ಡರ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ. ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.