ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು?

Contact Us

MyLang Books Digital Private Limited

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: ನೆರವು(support) 

 

email: contact@mylang.in

ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೆರವು(support) ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.

phone: +91 82963 32054

Work address:

MyLang Books Digital Private Limited,

WeWork,Salarpuria, Arekere Village, Begur Hobli Bannerghatta Road, Symbiosis, Bengaluru, Karnataka 560076

Registered address:

253, Classic Orchards, Bannerghatta Road, Bangalore - 560076