ಸಂಗ್ರಹ: ನಾನ್-ಫಿಕ್ಷನ್

283 ಪುಸ್ತಕಗಳು
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 4 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 12)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 4 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 12)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 3 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 11)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 3 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 11)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 2 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 10)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 2 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 10)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ದೇಶವಿದೇಶ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 9)
  ದೇಶವಿದೇಶ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 9)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 13)
  ವಿಸ್ಮಯ ವಿಶ್ವ - 1 (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 13)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಮಹಾ ಪಲಾಯನ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 14)
  ಮಹಾ ಪಲಾಯನ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 14)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ
  ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಪ್ರವೇಶ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಜಿ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ
  ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 129.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 129.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 5)
  ನೆರೆಹೊರೆಯ ಗೆಳೆಯರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 5)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಚಂದ್ರನ ಚೂರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 4)
  ಚಂದ್ರನ ಚೂರು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 4)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 3)
  ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ ದ್ವೀಪಗಳು (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 3)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜಿನ್ನಾರಿಂದ ಮೋದಿವರೆಗೆ
  ಜಿನ್ನಾರಿಂದ ಮೋದಿವರೆಗೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ
  ಕಾರಂತರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾಕು ನಾಯಿ
  ಸಾಕು ನಾಯಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಎನ್. ಬಿ. ಶ್ರೀಧರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವನ - ಸಾಧನೆ
  ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವನ - ಸಾಧನೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ|| ಡಿ. ಆರ್. ಬಳೂರಗಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 159.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 159.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 2)
  ಜೀವನ ಸಂಗ್ರಾಮ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 2)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹುಡುಕಾಟ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 1)
  ಹುಡುಕಾಟ (ಮಿಲನಿಯಮ್ - 1)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 85.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಹಸಿರು-ಉಸಿರು
  ಹಸಿರು-ಉಸಿರು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನರೇಂದ್ರ ರೈ ದೇರ್ಲ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 160.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ
  ಭಾರತೀಯ ದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎ. ಹೆಗಡೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 112.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 112.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಅಶೀಶ್ ನಂದಿ ಚಿಂತನೆ
  ಅಶೀಶ್ ನಂದಿ ಚಿಂತನೆ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಅಶೀಶ್ ನಂದಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 107.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 107.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀವೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು! (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀವೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು! (ಪ್ರಿಂಟ್ ಪುಸ್ತಕ)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 200.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 165.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀವೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು! (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀವೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು! (ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀವೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು!
  ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀವೂ ಕಟ್ಟಬಹುದು!
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಸತ್ಯೇಶ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ
  ನನ್ನ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 249.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದರು ಗಾಂಧೀಜಿ
  ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬಂದರು ಗಾಂಧೀಜಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಯೋಗಪ್ರವೇಶ
  ಯೋಗಪ್ರವೇಶ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ।। ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 75.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ
  ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಮೈತ್ರಿ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಘ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
  ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಎಚ್. ಡಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪಗೌಡ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 125.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ
  ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಕ್ಕಿಲ್ಲಾಯ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 55.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸುಖ ಸಂಪದ
  ಸುಖ ಸಂಪದ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 99.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಬದುಕು ಮತ್ತು ವಿಚಾರ
  ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಬದುಕು ಮತ್ತು ವಿಚಾರ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಬಿ. ಎಸ್. ಮಯೂರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 80.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಪರ್ಧೆಯೋ? ಸಹಕಾರವೋ?
  ಸ್ಪರ್ಧೆಯೋ? ಸಹಕಾರವೋ?
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ|| ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ರಾವ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 70.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ
  ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಟಿ. ಎಸ್. ಗೋಪಾಲ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 3)
  ಸೋಲೆಂಬುದು ಅಲ್ಪವಿರಾಮ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 3)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಂತಸ ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 4)
  ಸಂತಸ ನನ್ನೆದೆಯ ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 4)
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಕೌತುಕಗಳು : ಸಚಿತ್ರ - ವಿಚಿತ್ರ
  ಜೀವಜಗತ್ತಿನ ಕೌತುಕಗಳು : ಸಚಿತ್ರ - ವಿಚಿತ್ರ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಡಾ।। ಎನ್. ಎಸ್. ಲೀಲಾ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 135.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾವೇ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ! (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 2 )
  ಸಾವೇ ಬರುವುದಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಬಾ ! (ಬದುಕು ಬದಲಿಸಬಹುದು - 2 )
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ನೇಮಿಚಂದ್ರ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸಾಧಕ ಸರ್ವಜ್ಞ
  ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಸಾಧಕ ಸರ್ವಜ್ಞ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಜ. ಹೊ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 25.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 25.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಲೋಕರಾಜ ಸಯಾಜಿರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ
  ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಲೋಕರಾಜ ಸಯಾಜಿರಾವ ಗಾಯಕವಾಡ
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 60.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ 
 • ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು
  ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು
  ಪಬ್ಲಿಶರ್
  ಪ್ರೊ|| ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಪ್ರೊ|| ಬಿ. ಎಸ್. ಜೈಪ್ರಕಾಶ್
  ಮಾಮೂಲು ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಸೇಲ್ ಬೆಲೆ
  Rs. 149.00
  ಬಿಡಿ ಬೆಲೆ
  ಇಶ್ಟಕ್ಕೆ